دوشنبه, 11 مرداد,1400

استانداردهای اخذ شده

استانداردهای اخذ شده

ISO 9001:2008

سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 بدین معنی است سازمان دارای ساختاری مشخص و هماهنگ در بین فرآیندهای کاری خود می باشد که این هماهنگی در راستای اهداف مرتبط با "دریافت"، "پردازش" و "ارایه محصولات و خدمات مد نظر مشتری" نقش آفرینی می کند. از این رو، نظام مبتنی بر استاندارد ISO 9001 را نظام مشتری مداری نام گذاری می کنند.

ISO 14001:2004

هر سازمانی در مسیر عمر خود، دارای تعاملاتی با محیط زیست می شود و بر اجزای محیط زیست خود شامل آب، هوا، خاک، گیاهان، جانوران، و ..... تاثیر می گذارد. این تعامل که از روی فعالیت ها، محصولات و یا خدمات سازمان شکل می گیرد، نیازمند مدیریت و کنترل است. استاندارد ISO 14001 به سازمان کمک می نماید تا با استقرار نظام مدیریت بر محیط زیست، بر چگونگی این تعاملات کنترل های لازم را داشته باشد تا سازمان بتواند فعالیت ها، خدمات و محصولاتی سبز داشته باشد و دوست دار محیط زیست شود.

OHSAS 18001

حادثه در هر زمانی و در هر محلی ممکن است رخ دهد! به بیانی ساده تر، حادثه نتیجه دو مجهول زمان و مکان است که می تواند در هر سازمانی پدیدار شود. از آنجایی که نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان محسوب می گردد، استفاده از نظام مدیریت ایمنی و بهداشت در شغل، می تواند با شناسایی مناسب مخاطرات در کار، به کنترل کردن ریسک های ناشی از این خطرات کمکی اثربخش داشته و جلوگیری از بروز خطرات را به شکل مناسب مدیریت نماید. استاندارد OHSAS 18001 الزامات این نظام مدیریت را برای سازمان ها ارایه می نمایند.

ISO/TS 29001:2010

برخی از شرایط خاص برای سازمان های حاضر در زنجیره نفت و گاز و پتروشیمی موجب می شود تا الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 کفایت لازم برای مدیریت بر نیازها و خواسته های مشتریان را نداشته باشد. از این رو برای سازمان هایی که در این زنجیره حضور داشته و یا قصد حضور در آن را دارند، رعایت الزامات ISO/TS 29001 می تواند آنها را در مسیری مناسب برای مدیریت کردن بر نیازها و خواسته های مشتریان شان کمک نماید. این استاندارد علاوه بر الزامات ISO 9001 در خود، دارای الزامات خاص زنجیره نفت و گاز و پتروشیمی نیز می باشد.

HSE

نظام مدیریت همزمان بر سه مقوله بهداشت شغلی (Health)، ایمنی (Safety) و محیط زیست (Environment) یکی از نیازهای جدی در اغلب صنایع می باشد. به واسطه وجود ارتباط معنی دار بین این سه مقوله، مدیریت یکپارچه بین آنها در سند HSE مطرح شده است که سازمان ها با رعایت و پیاده سازی الزامات آن، می تواند به شکلی موثر و مناسب به دستاوردهای بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی به شکل همزمان برسند.