دوشنبه, 11 مرداد,1400

کویل آلومینیومی ساده

کویل آلومینیومی ساده

مورد استفاده در:

1. شرکت هایی که در زمینه قطعه سازی فعّال هستند.
2. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
3. شرکت هایی که در زمینه عایق کاری فعّال هستند.
4. کارگاه های رنگ جهت رنگ پودری.
5. کارگاه آبکاری.
6. شرکت ها و کارگاه های تولید لوازم خانگی.
7. شرکت ها و کارگاه های صنایع روشنایی.
8. سایر صنایع.

جدول اطلاعات

مبدل واحد

بدست آوردن وزن از تعداد ورق:
تعداد ورق را وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
طول ورق را به میلیمتر وارد کنید:
عرض ورق را به میلیمتر وارد کنید:
وزن به کیلوگرم برابر است با:
بدست آوردن وزن از متراژ ورق یا رول:
متراژ ورق را به متر مربع وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
وزن به کیلوگرم برابر است با:
بدست آوردن تعداد از وزن ورق یا رول:
وزن ورق را به کیلوگرم وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
طول ورق را به میلیمتر وارد کنید:
عرض ورق را به میلیمتر وارد کنید:
تعداد برابر است با: