هیئت مدیره

کیهان گوهرین

رییس هیئت مدیره

روح الله نیک نفس کرمانی

نایب رییس هیئت مدیره

علی ناصر معدلی

عضو هیئت مدیره

مهدی شکوهی تکان تپه

عضو هیئت مدیره

نعمت رادمنش

مدیر عامل