هیئت مدیره

کیهان گوهرین

رییس هیئت مدیره

مهدی شکوهی تکان تپه

نایب رییس هیئت مدیره

علی ناصر معدلی

عضو هیئت مدیره

عباس گلبهار

عضو هیئت مدیره

نعمت رادمنش

مدیر عامل