هیئت مدیره

کیهان گوهرین

رییس هیئت مدیره

عباس گلبهار

نایب رییس هیئت مدیره

علی ناصر معدلی

عضو هیئت مدیره

مهدی شکوهی تکان تپه

عضو هیئت مدیره

نعمت رادمنش

مدیر عامل